• Visos kategorijos
  • Meistrų paslaugos
  • Reguliavimo, balansavimo, matavimo įranga
  • Šildymo įranga
  • Šildymo sistemos įranga 
  • Šildymo sistemos įranga  
  • Šildymo sistemos įranga
  • Inžinerinės sistemos
  • Vonios kambario ir virtuvės įranga
  • Išpardavimas

Pirkimo taisyklės ir sąlygos

1. Bendrosios nuostatos
1.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau „Taisyklės“), jas patvirtinus Pirkėjui (susipažinus su Taisyklėmis bei pažymėjus varnelę prie teiginio „Susipažinau su sands.lt taisyklėmis ir su jomis sutinku“), yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu sands.lt internetinėje parduotuvėje susijusios nuostatos.
1.2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, pataisyti ar papildyti Taisykles. Apie bet kokius pakeitimus, pataisymus ar papildymus prisiregistravę Pirkėjai bus informuojami prisijungimo sands.lt puslapyje metu ir privalės iš naujo patvirtinti Taisykles. Taisyklių pakeitimas galioja tik tų užsakomų prekių atžvilgiu, kurie buvo pateikti po Taisyklių pakeitimo.
1.3. Internetinėje parduotuvėje sands.lt prekyba vykdoma tik „Prekių Pristatymas“ skyriuje nurodytose vietovėse.
1.4. Pirkti mūsų elektroninėje parduotuvėje turi teisę veiksnūs fiziniai asmenys; nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis; juridiniai asmenys.

2. Pirkimo – pardavimo sutarties įsigaliojimas
2.1. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą (as) prekę(es) ir suformavęs prekių krepšelį, paspaudžia nuorodą „Apmokėti“.
2.2. Sands.lt nėra įsipareigojusi atskirai pranešti Pirkėjui apie savo sutikimą sudaryti sutartį. Laikoma, kad sands.lt patvirtina užsakymą nuo momento, kai pradeda jį vykdyti.
2.3. Kiekviena tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta pirkimo – pardavimo sutartis yra registruojama ir saugoma sands.lt internetinės parduotuvės duomenų bazėje.

3. Pirkėjo teisės
3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes sands.lt internetinėje parduotuvėje šių Taisyklių ir internetinės parduotuvės nustatyta tvarka.
3.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties, sudarytos su sands.lt internetine parduotuve, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu (elektroniniu paštu, nurodant pageidaujamą grąžinti prekę ir jos užsakymo numerį) ne vėliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas nuo daikto pristatymo dienos.
3.3. Numatyta teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat ji nebuvo naudojama.Taisyklių 3.2. punkte numatyta Pirkėjo teisė įgyvendinama vadovaujantis ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintomis „Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklėmis".

4. Pirkėjo įsipareigojimai
4.1. Pirkėjas privalo priimti prekes šių Taisyklių nustatyta tvarka ir sumokėti už jas sutartą sumą.
4.2. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, jis privalo nedelsdamas juos atnaujinti.
4.3. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.
4.4. Pirkėjas, naudodamasis sands.lt internetine parduotuve, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.
4.5. Jei Pirkėjas, prekių pristatymo metu, be svarbių priežasčių atsisako priimti prekes, Pirkėjas privalo padengti prekių pristatymo išlaidas.

5. Pardavėjo teisės
5.1. Jei Pirkėjas bando pakenkti internetinės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti jam galimybę naudotis internetine parduotuve arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.
5.2. Susidarius svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti internetinės parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešę Pirkėjui.
5.3. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, pasirinkęs atsiskaitymo ne grynaisiais pinigais numatytus apmokėjimo būdus, nesumoka už prekes per 3 (tris) darbo dienas.
5.4. Kai Pirkėjas pasirenka grynaisiais pinigais prekių pristatymo metu numatytą apmokėjimo būdą, Pardavėjas, iškilus neaiškumams dėl užsakyme pateiktos informacijos, susisiekia su Pirkėju užsakyme nurodytu telefonu. Prekių pristatymo terminas tokiu atveju pradedamas skaičiuoti nuo susisiekimo su Pirkėju dienos. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jei Pardavėjui nepavyksta susisiekti su Pirkėju per 3 (tris) darbo dienas.
5.5.Sands.lt turi teisę visais atvejais nesudaryti Pirkimo-pardavimo sutarties su konkrečiu Pirkėju, pateikusiu užsakymą, įskaitant, bet neapsiribojant tuos atvejus, kai Pirkėjas atsisakė Pirkimo-pardavimo sutarties ir grąžino prekes 2 ir daugiau kartų per paskutinius 12 mėnesių.
5.6. Sands.lt turi teisę atsisakyti sudarytos Pirkimo-pardavimo sutarties, jei baigėsi sutartyje nurodytų prekių atsargos, taip pat, jei sutartis buvo sudaryta asmens, kuris remiantis šiomis Taisyklėmis neturėjo teisės sudaryti sutarties.

6. Pardavėjo įsipareigojimai
6.1. Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse ir internetinėje parduotuvėje nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis internetinės parduotuvės sands.lt teikiamomis paslaugomis.
6.2. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes jo nurodytu adresu ir šiose Taisyklėse nurodytomis sąlygomis.
6.3. Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką ar savo savybėmis panašiausią prekę, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 3 (tris) darbo dienas, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas.
6.4. Pardavėjas įsipareigoja saugotii Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą internetinės parduotuvės registracijos formoje ir neperduoti jokiems tretiesiems asmenims, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatytus atvejus.

7. Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai
7.1. Prekių kainos internetinėje parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais su PVM. Sands.lt pasilieka teisę keisti prekių kainas pasikeitus mokesčių dydžiams.
7.2. Pirkėjas atsiskaito už prekes vienu iš šių būdų:
7.2.1. Apmokėjimas banko pavedimu – tai išankstinis apmokėjimas, kai Pirkėjas, atsispausdinęs užsakymą ir nuėjęs į artimiausią banko skyrių, ar tiesiog pasinaudoję internetinės bankininkystės sistema, perveda pinigus į vieną iš sands.lt bankų sąskaitų.
7.2.2. Apmokėjimas per elektronine bankininkyste - tai išankstinis apmokėjimas, pasinaudojant pirkėjo naudojama elektroninės bankininkystės sistema. Pirkėjas, norėdamas pasinaudoti šia apmokėjimo forma, turi būti pasirašęs elektroninės bankininkystės sutartį su banku. Mokant už prekes šiuo būdu, pirkėjui elektroninės bankininkystės sistemoje sugeneruojamas mokėjimas pagal jo užsakymą. Atsakomybė už duomenų saugumą tenka bankui, nes visos piniginės operacijos vyksta jo elektroninės bankininkystės sistemoje. Šis mokėjimas dažniausiai naudojamas šalies viduje.
7.3. Atsiskaitydamas 7.2.1 ir 7.2.2 punkte numatytu apmokėjimo būdu, Pirkėjas įsipareigoja sumokėti nedelsiant. Minėtaisiais atvejais, tik gavus apmokėjimą už prekes pradedamas ruošti prekių siuntinys ir pradedamas skaičiuoti prekių pristatymo terminas.

8. Atsakomybė
8.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia registracijos formoje tikslių duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius.
8.2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis šia internetine parduotuve.
8.3. Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei sands.lt teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie internetinės parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.
8.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
8.5. Jei Pardavėjo internetinėje parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.
8.6. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai atsiradusius tiesioginius nuostolius.

9. Apsikeitimas informacija
9.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.
9.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo internetinės parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

10. Baigiamosios nuostatos
10.1. Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.
10.2. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.

11. Pardavėjo taikomos rinkodaros priemonės
11.1. Pardavėjas savo nuožiūra gali inicijuoti įvairaus pobūdžio akcijas sands.lt internetinėje parduotuvėje, kitose sands.lt valdomose prekybos vietose (parduotuvėse), sands.lt paskyroje, esančioje socialiniame tinklapyje Facebook bei bet kokiose kitose informacinėse priemonėse.
11.2. Inicijuodamas tam tikras akcijas, tokiose akcijose nurodytomis sąlygomis Pardavėjas gali suteikti Pirkėjams virtualių sands.lt pinigų, kuriais galima atsiskaityti už internetinėje parduotuvėje sands.lt įsigyjamas prekes. Atitinkamos akcijos galiojimo metu virtualūs sands.lt pinigai suteikiami Pirkėjui, pervedant juos į Pirkėjo lojalumo kortelę, kai Pirkėjo prekių užsakymo sands.lt internetinėje parduotuvėje statusas tampa „ĮVYKDYTAS“. Tuo atveju, kai sands.lt virtualūs pinigai Pirkėjams suteikiami +X% akcijų galiojimo metu, Pirkėjui į jo lojalumo kortelę pervedama atitinkama X% suma, apskaičiuota nuo šios akcijos galiojimo metu atlikto Pirkėjo prekių užsakymo sumos. Šiuo atveju minėtoji X% suma Pirkėjui pervedama, ją apskaičiuojant nuo Pirkėjo realiai už prekes sumokėtos sumos, neįtraukiant sumos, kuri už prekes buvo sumokėta virtualiais pinigais (pvz., jei Pirkėjas perka prekių už 150 € sumą, 50 € sumokėdamas virtualiais pinigais, Pirkėjui į kortelę grįžta X% nuo 100 €, t.y. nuo realiai už prekes sumokėtos sumos). +X% akcijų galiojimo metu virtualūs sands.lt pinigai Pirkėjui suteikiami tik už tas įsigyjamas prekes, kurioms nėra taikoma bet kokia kita nuolaida. Sands.lt virtualių pinigų galiojimo terminas yra 90 (devyniasdešimt) kalendorinių dienų, skaičiuojant nuo jų suteikimo dienos. Tuo atveju, kai Pirkėjas, vadovaujantis šiomis Taisyklėmis ir LR teisės aktais, grąžina Pardavėjui įsigytas prekes, atitinkama šių prekių įsigijimui Pirkėjo panaudota sands.lt virtualių pinigų suma grąžinama į Pirkėjo lojalumo kortelę. Pardavėjui organizuojant +X% akciją sands.lt internetinėje parduotuvėje, Pirkėjui šios akcijos galiojimo metu suteiktais sands.lt virtualiais pinigais galima atsiskaityti įsigyjant prekes tik šioje internetinėje parduotuvėje, t.y. kitose sands.lt valdomose prekybos vietose (parduotuvėse) šie virtualūs pinigai negalios. Ši sąlyga galioja ir atvirkštine tvarka, t.y. kitose sands.lt valdomose prekybos vietose (parduotuvėse) galiojančių akcijų metu gautais virtualiais sands.lt pinigais galima atsiskaityti bet kurioje iš šių sands.lt valdomų prekybos vietų (parduotuvių), išskyrus internetinę sands.ltparduotuvę. Visais atvejais Pirkėjas sukauptais virtualiais pinigais gali atsiskaityti už sands.lt internetinėje parduotuvėje ir kitose sands.lt valdomose prekybos vietose įsigyjamas prekes nuo kitos dienos, skaičiuojant kai šie virtualūs pinigai Pirkėjui buvo suteikti. Visais atvejais Pirkėjas, atsiskaitydamas už sands.lt internetinėje parduotuvėje ir kitose sands.lt valdomose prekybos vietose įsigyjamas prekes, virtualiais pinigais gali padengti iki sands.lt proc. pirkinių vertės.
11.3. Pardavėjas turi teisę, prieš tai informavęs pirkėjus, savo vienašališku sprendimu pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti, pakeisti sands.lt virtualių pinigų suteikimo ir jų panaudojimo atsiskaitant už prekes tvarką. Bet kokie Pardavėjo inicijuojami akcijų sąlygų ir sands.lt virtualių pinigų suteikimo bei panaudojimo tvarkos pakeitimai (įskaitant panaikinimą) taikomi tik į ateitį, t.y. galioja nuo jų atlikimo momento.
11.4. Specifinės tam tikrų Pardavėjo inicijuojamų akcijų sąlygos, būdingos tik toms konkrečioms akcijoms, apibrėžiamos šių akcijų komunikacinėse priemonėse.
11.5. Cookies arba “slapukai” yra maži failai, kurie laikinai patalpinami vartotojo kietajame diske, leidžiantys atpažinti vartotojo kompiuterį per kitus vizitus tinklapiuose. PSEE naudoja slapukus tik informacijos, susijusios su tinklapio naudojimu, surinkimui. Duomenys, kuriuos pateikia slapukai yra anoniminiai ir nesuteikia asmeninės informacijos. Web bacons arba “sekikliai”, taip pat “clear gif” technologija, ar “action tags” gali būti naudojami PSEE tinklapiuose. Sekiklių technologija leidžia PSEE sužinoti, kuris lankytojas / vartotojas spustelėjo ant puslapio elementų (tokių kaip nuorodos ir paveikslėliai), naršydamas PSEE puslapyje ar naudodamas PSEE elektroninį paštą. Duomenys, kuriuos pateikia sekikliai yra anoniminiai ir nesusiję su asmenine informacija, taip pat nesudaro asmeninės informacijos. Vartotojas gali pasirinkti išjungti slapukus/sekiklius (cookies / beacons), naudodamasis naršyklės nustatymais bet kuriuo metu.